Со новиот Колективен договор се зголемија платите во македонските градинките

Со новиот Колективен договор се зголемија платите во македонските градинките

Новиот Колeктивен договор во дејноста предучилишно згрижување и воспитание на деца во Северна Македонија неодамна беше потпишан од страна на претседателот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура
КСС Македонија: Колективно преговарање зависно од државата и работодавачите

КСС Македонија: Колективно преговарање зависно од државата и работодавачите

Општиот колективен договор за јавниот сектор го имаат потпишано Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и Владата во 2008 година, и истиот ги регулира сите права и обврски на сите