КСС Македонија: Колективно преговарање зависно од државата и работодавачите

КСС Македонија: Колективно преговарање зависно од државата и работодавачите

Општиот колективен договор за јавниот сектор го имаат потпишано Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и Владата во 2008 година, и истиот ги регулира сите права и обврски на сите