Со новиот Колективен договор се зголемија платите во македонските градинките

Со новиот Колективен договор се зголемија платите во македонските градинките

Новиот Колeктивен договор во дејноста предучилишно згрижување и воспитание на деца во Северна Македонија неодамна беше потпишан од страна на претседателот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура