NOVI SISTEM PLATA JEDINI SPAS ZA RADNIKE U PRIVREDI

NOVI SISTEM PLATA JEDINI SPAS ZA RADNIKE U PRIVREDI

Zbog izuzetno niskih plata u privredi i značajnog udjela sive ekonomije u Republici Srpskoj, Savez sindikata Republike Srpske (SSRS) je u cilju povećanja plata svim kategorijama radnika, prebacivanja dijela plate iz koverti u legalne tokove, povećanja prihoda u budžetu i socijalnim fondovima, te smanjenja nelojalne konkurencije koju prave nesavjesni poslodavci, ponudio rješenje kroz dokument pod nazivom „Novi sistem plata u Republici Srpskoj”.

Novim sistemom plata zadržati radnike u RS

Uređenjem sistema plata u realnom sektoru došlo bi do zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora, kojim će se utvrditi najniži koeficijenti za obračun plata, po stručnim spremama predviđenim sistematizacijom poslova za svako radno mjesto. Time ne bi bilo ograničeno kolektivno pregovaranje na nivou privrednih grana i unutar preduzeća. Elementi za utvrđivanje osnovne plate bili bi najniži koeficijenti složenosti poslova koji se množe sa najnižom platom u RS a koja trenutno iznosi 700 konvertibilnih maraka.

Predlogom novog sistema plata SSRS želi da se na zakonit način urede plate i stvori osnova za pravičnu zaradu koja će uticati na radnike da ostanu u Republici Srpskoj. Najniža plata ostaje zaštitna kategorija, što i jeste njena uloga. U pripremi novog sistema plata izvršili smo interna i eksterna istraživanja, održali niz sastanaka, diskusija i debata i dobili podršku nadležnih ministarstava i kontrolnih organa. Novi sistem plata koji je predložio SSRS dio je i ekspozea premijera Republike Srpske i programska aktivnost Vlade i Narodne skupštine RS.

SAVEZ SINDIKATA
REPUBLIKE SRPSKE
www.savezsindikatars.org