Rast minimalca ne ugrožava rad preduzeća

Rast minimalca ne ugrožava rad preduzeća


Povećanje minimalne plate ne smanjuje profitabilnost preduzeća već naprotiv – s njenim uvećanjem raste i motivacija zaposlenih, pokazala je analiza Saveza sindikata Makedonije.

Kampanju i inicijativu za pregovore o utvrđivanju minimalne plate i donošenju zakona o minimalnoj plati Savez sindikata Makedonije je započeo 1. maja 2011. godine, povodom Međunarodnog praznika rada. Stav SSM je bio da će se utvrđivanjem minimalne zarade obezbediti materijalna sigurnost radnika, da će to biti snažan motiv za efikasnije obavljanje njihovih radnih zadataka i da će se to pozitivno odraziti na privredu u celini.

Zakon o minimalnoj plati u Republici Makedoniji (od 11. januara 2019. novi naziv države je Republika Severna Makedonija) usvojen je 2012. godine. Zakon je prethodno razmatran u socijalnom dijalogu na inicijativu Saveza sindikata Makedonije.

Kretanje minimalne i prosečne zarade od 2012. do 2022. godine (neto iznosi)

Za 2012. godinu, minimalna bruto zarada iznosila je 39,6 odsto prosečne bruto zarade u makedonskoj privredi u prethodnoj godini. Minimalna zarada u neto iznosu iznosila je 8.050 denara (131 evra).
Najveći rast minimalne plate u Severenoj Makedoniji do danas ostvaren je izmenama zakona 2017. godine, kada je njen neto iznos povećan za 19%. Tada je minimalna zarada utvrđena u bruto iznosu od 17.130 denara (279 evra), odnosno u neto iznosu od 12.000 denara (195 evra) .

Pored toga, amandmanima je te 2017. godine uklonjen niži nivo zarada, a minimalna plata za sektore proizvodnje tekstila, kože i odeće usklađena je sa nivoom cele privrede. Time je minimalna neto zarada za ova tri sektora povećana za 25%. 

Kako bi predupredila opasnost otpuštanja radnika, na predlog SSM-a predviđena je mogućnost finansijske pomoći preduzećima koja ne mogu da isplate minimalnu zaradu. Tu pomoć preduzeća povlače postepeno a najduže u periodu do godine dana. SSM je time ostvario važnu ulogu u preduzimanju mera za zaštitu radnika.


Povećanje minimalca za 80.000 radnika

Nakon svih napora kroz organizovane proteste i zalaganje Saveza sindikata Makedonije kroz socijalni dijalog, došlo se do nove minimalne zarade od 18.000 denara neto (293 evra), odnosno 26.442 denara bruto (430 evra).
Novo usklađivanje minimalne plate od marta 2022. godine postignuto je u korist najmanje 80.000 radnika.


Novina u zakonu se odnosila i na detaljno definisanje normiranog učinka. Utvrđeno je da normirani učinak utvrđuje poslodavac, a Ustavni sud je na inicijativu Saveza sindikata Makedonije na sednici održanoj 18. aprila 2018. godine odredbe zakona koji se odnosi na normirani učinak proglasio neustavnim i poništio ih.

Izmenama zakona 2017. godine definisano je i da će se usklađivanje minimalne zarade vršiti svake godine. Usklađivanje uključuje trećinu povećanja prosečne isplaćene zarade, trećinu indeksa troškova života i trećinu realnog povećanja bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Na osnovu te odredbe neto minimalna zarada je u periodu avgust 2018 – mart 2019. godine povećana na 12.165 denara (198 evra) a zatim i u periodu april 2019 – novembar 2019. godine na 12.507 denara (205 evra).

Drugo značajnije povećanje minimalne plate ostvareno je izmenama zakona 2019. godine, kada je minimalna neto plata u periodu decembar 2019 – mart 2020. godine utvrđena u iznosu od 14.500 denara (236 evra), što je predstavljalo povećanje od 15,9 odsto.
U avgustu 2021. neto iznos minimalne plate povećan je na 15.194 denara (247 evra) što odgovara bruto iznosu od 22.146 denara (360 evra).

Savez sindikata Makedonije kontinuirano se zalagao za povećanje minimalne plate, a sve u cilju poboljšanja standarda radnika sa najnižim primanjima i njihovih porodica. Stalni zahtev SSM je da minimalna plata iznosi najmanje 60 odsto prosečne zarade, što je argumentovano analizom koju je SSM napravio u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Približno pet hiljada radnika protestvovalo je u decembru 2021. godine zahtevajući povećanje minimalne zarade

Analiza je pokazala da preduzeća koja su bila „pogođenija” prethodnim povećanjem minimalne plate nisu imala veći pad broja zaposlenih od ostalih preduzeća, odnosno da povećanje minimalca nije dovelo do otpuštanja radnika. Povećanje minimalne plate ne utiče negativno na preduzeća i ne utiče na smanjenje njihove profitabilnosti. Naprotiv, sa rastom zarada raste motivacija zaposlenih, a samim tim i produktivnost, što znači da se ne primećuju promene u profitabilnosti preduzeća.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o minimalnoj plati od 24. februara 2022. godine propisano je da se minimalna zarada usklađuje sa 50% povećanja prosečno isplaćene neto zarade za prethodnu godinu i sa 50% povećanja indeksa troškova života. Pri tome, visina minimalne zarade ne može biti niža od 57% iznosa prosečno isplaćene neto zarade u Republici Severnoj Makedoniji.

Autorski tekst stručnih saradnika Saveza sindikata Makedonije

SAVEZ SINDIKATA MAKEDONIJE
www.ssm.org.mk