Uvodnik – Zašto Glas radnika?

Uvodnik – Zašto Glas radnika?

Većina zemalja na prostoru bivše Jugoslavije i dalje trpi posledice devedesetih: traumatičnu tranziciju i usporeni proces demokratizacije. Vođen evropskom perspektivom i prepoznavanjem zajedničkog interesa, sindikalni pokret je odlučio da formalizuje regionalnu saradnju radničkih organizacija. Na inicijativu sindikalne centrale Slovenije ZSSS, sindikati Hrvatske (SSSH), Bosne i Hercegovine (SSSBiH, SSRS), Crne Gore (SSCG, USSCG), Srbije (SSSS, UGS Nezavisnost) i Severne Makedonije (SSM, KSS) u aprilu 2011. uspostavljena je platforma za saradnju formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“. Ovo je prva i jedinstvena transnacionalna sindikalna mreža koja se fokusirala na proces pridruživanja EU.

Ciljevi mreže su definisanje zajedničkih stavova sindikata i razmena informacija i iskustava o ključnim pitanjima socijalno-ekonomskog razvoja kao što su radno zakonodavstvo i socijalni dijalog. U mreži su aktivne radne grupe sindikalnih stručnjaka iz regiona koje su fokusirane na bezbednost i zdravlje na radu, kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog, mlade, žene, sindikalne reforme, migracije, zaštitu životne sredine, borbu protiv korupcije, EU integracije… Delovanje članica „Solidarnosti“ značajno je u izgradnji snažnog, demokratskog i inkluzivnog sindikalnog pokreta. Regionalna saradnja ispunjava i strateške ciljeve politike EU u regionu, jer „Solidarnost“ uključuje sindikate u unapređivanje dobrosusedskih odnosa i rešavanje bilateralnih sporova u regionu.

Pandemija Kovid-19 izazvala je globalnu ekonomsku i socijalnu krizu koja menja svet rada i kapitala. Kao odgovor na krizu, Evropska konfederacija sindikata (ETUC) inicirala je sindikalni oporavak. ETUC u toj inicijativi blisko sarađuje sa Evropskom federacijom novinara (EFJ) kojoj su u fokusu pitanja slobode i bezbednosti novinara i medija u Evropi, a posebno u regionu Balkana gde je od 2016. godine aktivna Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu (www.safejournalists.net).

Projektna sredstva ETUC-a pomoći će sindikatima u izgradnji digitalnog sindikalizma uz pomoć digitalnih veština i alata. Cilj nacionalnih planova oporavka je jačanje organizacionih kapaciteta sindikata, poboljšanje komunikacije sa članstvom i javnošću, kao i osnaživanje njihove uloge u institucijama socijalnog dijaloga. Jaki sindikati su neophodni za pravedan oporavak kako bi se obezbedili sigurni i kvalitetni poslovi za dostojanstvenu platu. Stoga je tema prvog broja regionalnog biltena Glas radnika posvećena gorućem pitanju minimalne zarade.

Članak je objavljen u e-magazinu Regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost broj 1, oktobar 2022.