DA SE RIJEČ ŽENA ČUJE I UVAŽAVA

DA SE RIJEČ ŽENA ČUJE I UVAŽAVA

Odbor za rodnu ravnopravnost Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) intenzivirao je aktivnosti kako bi doprinio boljem društvenom i ekonomskom položaju žena i obezbijedio učešće od najmanje 30 %
žena u organima sindikata.

Potrebno je što više žena u organima sindikata

Odbor se bavi radnim, pravnim, ekonomskim i socijalnim pitanjima žena, promoviše rodnu ravnopravnost i suzbijanje diskriminacije, afirmiše sindikat kod ženske populacije kao i dosljednu primjenu međunarodnih sindikalnih pravnih akata. Akcenat je, naravno, i na pravima i položaju majki, posebno onih sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. Ovaj odbor Saveza sindikata posebnu pažnju posvećuje pravima žena koja imaju djecu sa posebnim potrebama pa učestvuje u stvaranju
adekvatnih uslova za njihovu socijalizaciju u društvu.

U fokusu rada Odbora su sigurnost radnih mjesta žena, zaštita od mobinga i diskriminacije, bolja preventivna zdravstvena zaštita, edukacije i drugo.

Odbor je otvoren za sve inicijative žena iz Saveza sindikata koje doprinose boljem društvenom i ekonomskom položaju članica sindikata.

U Skupštini Saveza sindikata Crne Gore ovaj odbor će, kroz aktivnost svoje predstavnice, dodatno uticati na odluke ove radničke organizacije koje se odnose na prava i položaj žena.

Sektor za informisanje SSCG, Milka Pižurica

SAVEZ SINDIKATA
REPUBLIKE SRPSKE
www.savezsindikatars.org